Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Deco-Foto, gevestigd te Heemstede

Versie geldig vanaf 1 oktober 2013
1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Deco-Foto. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Deco-Foto.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deco- Foto behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Deco-Foto erkend.

1.4 Deco-Foto garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Deco-Foto bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Deco-Foto zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Deco-Foto geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Deco-Foto heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Deco-Foto. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Deco-Foto er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Deco-Foto aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Deco-Foto slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderden.
5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Deco-Foto, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Deco-Foto. Deco-Foto houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Deco-Foto respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Deco-Foto maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.
6. Garantie en conformiteit

6.1 Deco-Foto zal de fotoprodukten zoveel mogelijk conform de wens van de klant laten drukken. Deco-Foto stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan de afnemer bij het gebruik van Deco-Foto.nl software te zien krijgt op het beeldscherm. De aansprakelijkheid van Deco-Foto blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken/ bestelling bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Deco-Foto) deze gebreken onmiddellijk op de dag van in ontvangstneming van de bestelling, het schriftelijk te melden aan Deco-Foto. De afnemer dient tegelijkertijd de bewijzen vast te leggen dat de geleverde zaak die verkeerd, beschadigd, ondeugdelijk of incompleet is, door middel van een foto van de bestelling aan Deco-Foto toe te sturen. De afnemer dient de schriftelijke melding van de gebreken samen met de foto’s van de betreffende zaak op de dag van in ontvangstneming naar Deco-Foto toe te sturen. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Deco-Foto gegrond worden bevonden, zal Deco-Foto de geleverde zaken kosteloos vervangen. Iedere aansprakelijkheid van Deco-Foto voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deco-Foto is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid of onbewuste roekeloosheid van de afnemer.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Deco-Foto in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparen en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Deco-Foto en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Deco-Foto zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Deco-Foto slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Deco-Foto gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Deco-Foto kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Deco-Foto en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Deco-Foto op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Deco-Foto behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen van foto’s, die gegevens bevatten betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Deco-Foto gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht

10.1 Deco Foto is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Deco- Foto alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Deco-Foto behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Deco-Foto gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Deco-Foto bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid

11.1 Deco-Foto is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Deco-Foto aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Deco-Foto zolang de afnemer de vorderingen van Deco-Foto uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. Zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Deco-Foto wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Deco Foto geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Deco-Foto of een door Deco-Foto aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Deco-Foto haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Deco-Foto zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing -en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Deco-Foto.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Deco-Foto en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij Deco-Foto er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Auteursrecht/ intellectueel Eigendom

14.1 Op alle foto’s/ werken van Jeanet Hage / Deco-Foto geldt © copyright, genieten auteursrechtelijke bescherming. Deco-Foto geeft als enige toestemming voor het openbaar maken, (door in druk te laten verschijnen op bijv. kaarten, vertonen verkopen, tentoonstellen, uploaden op internet), het (gedeeltelijke) verveelvoudigen, het bewerken of nabootsing van de werken. Deco-Foto bepaalt op welke manier, wanneer en waar de werken openbaar of verveelvoudigd mogen worden. Deco-Foto heeft het recht zich te verzetten als anderen de werken verminken of aantasten of onder een andere naam publiceren. Bij het verlenen van een licentie blijft het auteursrecht volledig in handen van de maker en mag de licentienemer alleen dát doen wat er afgesproken is en schriftelijk is vastgelegd.

15. Privacy

15.1 Bij levering van eigen beeldmateriaal door een opdrachtgever, is deze zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Deco-foto zal nimmer het door de opdrachtgever verstrekte beeldmateriaal zonder toestemming aan derden beschikbaar stellen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Indien Deco-Foto vaststelt dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal Deco-Foto hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden/gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.